XLVII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 06:05 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 11:07 2. Wręczenie Panu Stanisławowi Peruckiemu dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”
 3. 11:26 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 31:57 4.Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego – informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2021.
 5. 54:55 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 6. 1:01:09 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 7. 1:12:15 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 8. 1:13:43] 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej.
 9. 1:23:44 9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.
 10. 1:28:10 10.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej. (Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Medella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
 11. 1:31:35 11.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej. (Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
 12. 1:32:39 12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Grażynie Staniszewskiej.
 13. 1:35:08 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Andrzejowi Sikorze.
 14. 1:37:09 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy – Marii Koterbskiej.
 15. 1:39:20 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 16. 1:41:15 16.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 17. 1:43:00 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a innymi Gminami Powiatu Bielskiego dotyczących wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania przez Gminę Bielsko-Biała odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin.
 18. 1:44:18 18. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/1024/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała.
 19. 1:45:28 19.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”
 20. 1:46:41 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 343/27 obręb Olszówka Dolna
 21. 1:47:50] 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej jako dz. 1345 o pow. 22 m², obj. KW. BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego / ul. Bartosza Głowackiego, obręb Górne Przedmieście.
 22. 1:49:13 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Drzymały 6, ozn. jako działka 665/74 o pow. 839 m², obj. KW BB1B/00003500/3, obręb Aleksandrowice.
 23. 1:50:26 23.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/955/2014 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/4 o pow. 832 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej w drodze przetargu.
 24. 1:54:23 24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działki 6851/11 i 6851/13 o łącznej powierzchni pow. 1120 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów Westerplatte / ul. Ogrodowej, obręb Lipnik.
 25. 2:07:26 25. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowych położonych w Bielsku-Białej przy Alei Armii Krajowej ozn. jako działki o numerach: 42/21, 42/13, 43/18, 42/4, 42/20, 42/18 obręb Olszówka Górna i 254/12 obręb Kamienica, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Beskidzkiej oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 26. 2:12:15 26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Żywieckiej, ul. gen. Józefa Kustronia, pl. Józefa Niemczyka, ul. Niecałej, ul. Sterniczej i ul. Górskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 27. 2:14:30 27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych przy ul. Widok, ul. Sieradzkiej, ul. Lipnickiej, ul. Skrajnej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 28. 2:16:06 28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej.
 29. 2:17:22 29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
 30. 2:18:41 30.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.50.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. .
 31. 2:25:49 31.Sprawy różne.
 32. 3:01:46 32. Zamknięcie obrad.