XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej


Pobierz

 1. 25:46 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 35:22 2. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej.
 3. 35:44 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej*/Wiceprzewodniczącego* Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej. (projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni.BB).
 4. 1:03:27 4.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 5. 1:25:17 5.Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 6. 1:43:35 6.Przyjęcie sprawozdania nr BD.3034.9.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2022 roku.
 7. 1:44:22 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.
 8. 1:46:23 6b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Komisji Europejskiej – „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” i wyznaczenia przedstawiciela Miasta Bielska-Białej.
 9. 1:48:44 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 10. 1:51:16 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 11. 1:53:31 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.
 12. 2:00:05 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
 13. 2:05:41 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
 14. 2:07:33 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w Gminie Bielsko-Biała.
 15. 2:09:53 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. 2:10:58 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 17. 2:11:52 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/629/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Ceramicznej.
 18. 2:14:08 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bielsko-Biała od podmiotu Budinex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
 19. 2:16:20 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 7.
 20. 2:17:33 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 4188/13, obj. KW BB1B/00061046/6, obręb Lipnik, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 25 przy ul. Waleriana Łukasińskiego.
 21. 2:18:58 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1005/1 o pow. 108 m² obręb Straconka.
 22. 2:19:55 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Sterniczej, ul. Widok i pl. Józefa Niemczyka oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 23. 2:21:49 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Słowiańskiej, ul. gen. Józefa Chłopickiego, ul. Wielkopolskiej, ul. Cichej, ul. Zapłocie Duże, ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 24. 2:23:25 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.
 25. 2:24:39 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.
 26. 2:26:02 24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko.
 27. 2:33:51 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M______ K_____ na działalność Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, za brak skutecznych działań w zakresie wyeliminowania zgłoszonych uciążliwości zapachowych powodowanych przez działalność Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.
 28. 2:45:28 26.Sprawy różne.
 29. 3:25:16 27. Zamknięcie obrad.
33 views