XLVI Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 00:50 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 10:50 2. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej.
 3. 11:27 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2021. Debata nad Raportem.
 4. 2:33:55 4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
 5. 2:36:10 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2021 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za 2021 rok”
 6. 3:31:24 6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2021
 7. 4:39:51 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 8. 4:52:28 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 9. 4:55:55 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 10. 5:00:35 10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 11. 5:02:00 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
 12. 5:03:01 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej – SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
 13. 5:06:12 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023.
 14. 5:08:52 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2021 roku.
 15. 5:26:29 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.
 16. 5:28:18 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 17. 5:29:20 17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
 18. 5:28:22 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej, na obszarze nieobjętym siecią kanalizacyjną – na lata 2022-2025.
 19. 5:34:44 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
 20. 5:36:56 20.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej.
 21. 5:42:02 21.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 22. 5:43:57 22. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie drogi publicznej wzdłuż S1.
 23. 5:46:36 23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3 obręb Komorowice Śląskie.
 24. 5:48:13 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych przy ul. Bestwińskiej, ul. Bystrej, ul. Za Kuźnią i ul. Nowy Świat na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 25. 5:49:46 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/1386/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.
 26. 5:53:04 26. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
 27. 8:27:26 27. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za zasługującą na uwzględnienie.
 28. 8:36:28 28. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej rozpoczęcia prac nad utworzeniem w Bielsku-Białej Parku Kulturowego na terenie historycznej części miasta, za niezasługującą na uwzględnienie.
 29. 8:40:41 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U____ B______ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej spowodowanej wypowiedzią w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2022 r.
 30. 8:56:26 30.Sprawy różne.
 31. 9:29:44 31. Zamknięcie obrad.