LXV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 03:50 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 9:48 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
 3. 30:40 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 30:24 4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2022/2023.
 5. 58:19 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Grażynie Chorąży.
 6. 1:01:22 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Stanisławowi Janickiemu.
 7. 1:03:20 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Marianowi Wnukowi.
 8. 1:04:30 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 9. 1:09:49 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 10. 1:14:16 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/776/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
 11. 1:15:41 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2023 i za 2024 rok.
 12. 1:17:20 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty.
 13. 1:24:12 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.
 14. 1:35:28 14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
 15. 1:37:00 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.
 16. 1:37:00 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 17. 1:41:37 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”.
 18. 1:42:51 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 19. 1:47:17 19. Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.
 20. 1:48:12 20. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. 1:50:11 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. 1:50:58 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 23. 1:51:49 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
 24. 1:52:32 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
 25. 1:55:06 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
 26. 1:59:13 26. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej i wyłączenia jej z użytkowania.
 27. 2:01:40 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wilkowice w sprawie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy krajowej trasy rowerowej Velo Biała (odcinek RTR nr 17 wzdłuż rzeki Białej w Bielsku-Białej – odcinek od pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej do ul. Zdrojowej w Bystrej w Gminie Wilkowice).
 28. 2:05:45 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym.
 29. 2:08:13 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 12-14 w Bielsku-Białej, należącego do zasobów Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 30. 2:09:49 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/671/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
 31. 2:11:07 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej stacją paliw wraz z kompleksem usługowo-handlowym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 44, w drodze przetargu.
 32. 2:12:14 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Partyzantów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 33. 2:13:23 33.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Tarninowej, ul. Południowej, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 34. 2:14:19 34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego.
 35. 2:15:53 35. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej.
 36. 2:16:23 36. Sprawy różne.
 37. 2:43:44 37.Zamknięcie obrad. ­