LXIV sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 08:20 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 15:58 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
 3. 16:33 3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 4. 21:30 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
 5. 25:00 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 6. 36:09 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2022.
 7. 39:23 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 8. 43:24 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 9. 1:08:57 8a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 10. 1:11:37 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2022 oraz prognozy na lata 2023-2025.
 11. 1:14:45 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 12. 1:16:32 10a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
 13. 1:18:04 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 14. 1:21:05 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXI/1373/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 15. 1:22:47 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
 16. 1:25:45 14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/609/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
 17. 1:27:09 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/611/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
 18. 1:28:16 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia projektu do realizacji pod nazwą: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
 19. 2:04:15 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
 20. 2:05:53 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 628/409, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Płaskiej, obręb Lipnik.
 21. 2:07:47 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 2379/2, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Ignacego Daszyńskiego z ul. Samodzielną, obręb Komorowice Krakowskie.
 22. 2:21:27 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. jako działki o numerach: 374/17 i 408/15 obręb Komorowice Krakowskie, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej w rejonie ul. św. Jana Chrzciciela na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80 % od ceny zbycia nieruchomości.
 23. 2:24:09 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 27/88 i dz. 297/3, obj. kw BB1B/_________, obręb Wapienica, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ___ oraz niemieszkalnym nr ___ przy ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej.
 24. 2:26:14 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości i części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Wapienickiej i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 25. 2:27:29 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Rześkiej, ul. Skarpowej, ul. Słowiańskiej, ul. Andrzeja Struga i ul. 1 Maja oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 26. 2:29:04 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża.
 27. 2:30:03 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ulicy Tokarskiej.
 28. 2:33:40 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni.
 29. 2:34:44 27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej.
 30. 2:35:52 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 2 czerwca 2023 r. na Dyrektor Przedszkola nr 36 w Bielsku-Białej.
 31. 1:06:53 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 sierpnia 2023 r. na stanowisko zajęte przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie wniosku z 24 lutego 2022 r. o dokonanie zmiany w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bielska-Białej.
 32. 2:57:29 30. Sprawy różne.
 33. 3:14:36 31.Zamknięcie obrad. ­