LXVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 08:20 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 20:12 2. Uroczyste wręczenie dyplomów o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”: Pani Grażynie Chorąży, Panu Stanisławowi Janickiemu, Panu Marianowi Wnukowi.
 3. 49:40 3. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.
 4. 50:15 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 5. 58:15 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 6. 1:01:22 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 7. 1:05:13 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1202/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 8. 1:06:51 8. Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej
 9. 1:06:51 9. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 10. 2:39:12 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2024 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 11. 2:40:35 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów i nadania jej statutu.
 12. 2:52:25 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Bielska-Białej rodziny repatriantów zamieszkałej w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 13. 2:53:23 13.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na 2024 rok.
 14. 2:58:00 14.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bielsku-Białej z 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/190/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dn. 27 sierpnia 2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, za zasługującą na uwzględnienie.
 15. 3:00:30 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
 16. 3:02:37 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości zarządzanych przez Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
 17. 3:03:55 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przy Torach 21 ozn. jako działka nr 113/4 o pow. 1274 m2 obręb Wapienica, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ustalonej ceny sprzedaży.
 18. 3:10:59 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2.
 19. 3:12:03 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 938, obręb Biała Miasto obj. kw BB1B/00003941/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 25 przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej.
 20. 3:13:19 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 795, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 15 oraz ozn. jako dz. 906, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 17 wraz z dwoma budynkami gospodarczymi, obręb Biała Miasto obj. kw BB1B/00005166/3 przy ul. Łukowej w Bielsku-Białej.
 21. 3:14:39 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego – nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 23, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała.
 22. 3:15:40 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 513/86 o pow. 1356 m2 obręb Aleksandrowice.
 23. 3:17:01 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 24. 3:18:10 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/931/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 25. 3:19:31 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, między ulicami: Międzyrzecka, Tadeusza Regera, Twórcza.
 26. 3:20:49 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) – dla terenu położonego w rejonie ul. Stefana Okrzei.
 27. 3:22:03 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej.
 28. 3:23:17 28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32.
 29. 3:24:31 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową.
 30. 3:32:13 30. Sprawy różne.
 31. 4:45:25 31.Zamknięcie obrad. ­