LXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 05:00 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 9:00 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
 3. 20:43 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 30:03 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 5. 32:45 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 6. 41:54 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1019/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Miasto Bielsko-Biała w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. 44:32 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024.
 8. 46:32 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
 9. 47:57 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów.
 10. 50:26 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Powiatem Bielskim
 11. 50:53 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w szkołach ponadpodstawowych dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024.
 12. 52:22 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji dla Miasta Bielska-Białej do roku 2026”.
 13. 56:46 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białe
 14. 58:02 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/634/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 15. 59:23 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z odmową wydania kopii wniosku na podstawie którego dokonano zmiany sposobu użytkowania gruntu pgr 2856/2.
 16. 1:01:51 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z brakiem interwencji dotyczącej likwidacji nielegalnego usypiska.
 17. 1:03:55 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 maja 2023 roku na Dyrektora Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej.
 18. 1:06:53 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 26 lipca 2023 roku na Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
 19. 1:08:47 19. Sprawy różne.
 20. 1:43:30 20.Zamknięcie obrad. ­