LXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 0:32 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 7:20 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 3. 9:50 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 4. 11:54 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
 5. 14:23 5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej.
 6. 16:22 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT IV.
 7. 19:32 6a.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 8. 20:58 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Miasta Bielsko-Biała.
 9. 22:38 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 33 oraz budynkiem gospodarczym, ozn. jako dz. 667/6 o pow. 772 m2 obręb Wapienica, położonej przy ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej.
 10. 26:29 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45.
 11. 28:00 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów.
 12. 30:52 10.Zamknięcie obrad. ­