LX Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej


Pobierz

 1. 07:15 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 16:00 2. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej.
 3. 16:25 3.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 29:30 4. Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).
 5. 32:02 5.Przyjęcie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 16 kwietnia 2023 roku.
 6. 36:41 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2022. Debata nad Raportem.
 7. 3:34:32 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
 8. 3:51:58 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2022 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok”.
  DRUK NR 1369
 9. 4:56:55 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2022.
 10. 5:48:50 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 11. 5:49:49 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 12. 5:56:11 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2024-2027.
 13. 5:58:44 13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego przygotowania i aplikowania o dofinansowanie dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej.
 14. 6:00:59 14. Punkt zdjęty z porządku obrad
 15. 2:32:54 15. Punkt zdjęty z porządku obrad
 16. 6:00:59 16.Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.
 17. 6:03:29 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania oraz efektów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023 za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 18. 6:05:38 18.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej.
 19. 6:07:05 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2022 roku.
 20. 6:17:51 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.
 21. 6:20:00 21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/922/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej.
 22. 6:24:11 22. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. 6:25:35 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
 24. 6:29:19 24. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie drogi publicznej wzdłuż S52.
 25. 6:30:46 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 26. 6:32:40 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Jana Kasprowicza w Bielsku-Białej.
 27. 6:33:36 27.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Kornela Ujejskiego w Bielsku-Białej.
 28. 3:34:38 28.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/1278/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr: 442/6 i 442/7 obręb Żywieckie Przedmieście, na niezabudowaną nieruchomość, składającą się z działek nr: 917/2 i 523 obręb Biała Miasto.
 29. 6:38:23 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 684, 691, 692 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała.
 30. 6:39:58 30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Drukarzy, obręb Górne Przedmieści.
 31. 6:41:27 31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 4791/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, składającej się z dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie, położonej przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie.
 32. 6:43:11 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz ze zbyciem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
 33. 6:44:46 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 30, ozn. jako dz.: 26/15 o pow. 351 m2 i 6660/2 o pow. 245 m2 obręb Lipnik, położonej przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Bielsku-Białej.
 34. 6:46:28 34.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 2a w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 3 drodze przetargu.
 35. 6:47:37 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Relaksowej, ul. Tadeusza Regera, ul. Karpackiej i ul. Henryka Siemiradzkiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 36. 6:49:10 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Solnej, ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza i ul. Gwarków oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 37. 6:50:18 37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej.
 38. 6:53:42 38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) – dla terenu położonego w rejonie ul. Stefana Okrzei
 39. 6:55:12 39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Widok i Kamienickiej.
 40. 4:25:51 40.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków.
 41. 7:29:20 41.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego w rejonie ul. Beresteckiej.
 42. 7:30:20 42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 marca 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej za nieprawidłowe działanie.
 43. 7:35:07 43. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej apelu w sprawie zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności, za niezasługującą na uwzględnienie.
 44. 7:45:49 44. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
 45. 8:11:33 45.Sprawy różne.
 46. 8:32:31 46. Zamknięcie obrad.
45 views