LXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 05:57 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 21:28 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
 3. 24:13 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 49:00 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 5. 1:00:48 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 6. 1:06:38 6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 7. 1:00:48 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
 8. 1:11:20 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.
 9. 1:13:13 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej przy ulicy Elizy Orzeszkowej 7.
 10. 1:15:32 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
 11. 1:18:39 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXI/1374/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Miasta Bielsko-Biała.
 12. 1:20:12 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
 13. 1:22:47 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 14. 1:23:59 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 345/317 o pow. 38 m2 obręb Lipnik.
 15. 1:24:58 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 371/46 o pow. 4.409 m2 obręb Aleksandrowice.
 16. 1:26:14 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 6.
 17. 1:27:20 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2821/18, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jakuba Bojki, obręb Lipnik.
 18. 1:28:22 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 583/27, 583/33, 583/35, 583/45 i 584/7 o łącznej pow. 969 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Henryka Siemiradzkiego i Cieszyńskiej, obręb Górne Przedmieście.
 19. 1:30:00 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 496/154 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
 20. 1:30:52 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Pienińskiej, ul. Chłodnej, ul. Olszowej, ul. Słowiańskiej, ul. Jana Sobieskiego/Okrętowej, ul. Małopolskiej, ks. Piotra Skargi oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 21. 1:31:56 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej i części pomieszczeń w budynku, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. św. Andrzeja Boboli i ul. Tadeusza Regera 109 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 22. 1:33:13 22.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej.
 23. 1:34:23 23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 kwietnia 2023 roku na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 24. 1:42:40 24. Sprawy różne.
 25. 2:04:44 25.Zamknięcie obrad. ­