LIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 07:20 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 14:20 2. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. 14:44 2a.Podziękowania dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej za pomoc rzeczową przekazaną dla miasta Buczy na Ukrainie w dniu 13 maja 2023 r.
 4. 23:32 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 5. 35:10 4.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 kwietnia 2023 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 6. 47:49 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
 7. 49:07 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 8. 51:43 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 9. 55:46 8. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XV/339/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 10. 1:02:02 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej.
 11. 2:21:08 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 12. 2:22:05 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. 2:26:41 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/787/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy – w drodze bezprzetargowe
 14. 2:28:18 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zagajnik, ul. Nowy Świat, ul. Kazimiery Alberti, ul. Iglastej/Jana Długosza oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 15. 2:29:53 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 290/97, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Mieczysława Stanclika, obręb Lipnik.
 16. 2:37:23 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 290/96, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Helmuta Kajzara, obręb Lipnik.
 17. 2:37:43 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 446/7, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście.
 18. 2:39:07 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Cyniarskiej, pomiędzy ulicami Józefa Piłsudskiego, 11 Listopada i Łukową oraz rzeką Białą.
 19. 2:41:38 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 marca 2023 roku na bezczynność Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
 20. 2:43:27 19. Sprawy różne.
 21. 3:14:08 20.Zamknięcie obrad. ­