III sesja Rady Miejskiej

Pobierz

 1. 13:28 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 46:00 2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
 3. 46:36 3. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 1:22:40 4. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta za rok 2023, złożonej na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy.
 5. 1:25:19 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej
 6. 1:26:22 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2023. Debata nad Raportem.
 7. 3:05:52 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
 8. 3:11:17 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok.
 9. 3:57:10 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok.
 10. 4:12:21 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 11. 4:15:57 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 12. 4:18:25 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/644/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024 zmienioną uchwałą nr LXIX/1552/2024 z dnia 19 marca 2024 r
 13. 4:20:12 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2023 roku.
 14. 4:43:21 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Bielska-Białej do 2030 roku”.
 15. 5:14:45 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
 16. 5:17:08 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum nr 11 w Bielsku-Białej w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. 5:20:02 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum nr 4 w Bielsku-Białej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. 5:21:20 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Bielsku-Białej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 19. 5:22:18 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum nr 7 w Bielsku-Białej w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 20. 5:23:16 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Bielsku-Białej w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 21. 5:24:24 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej – Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
 22. 5:27:06 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
 23. 5:28:17 23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. 5:33:11 24.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 25. 5:39:57 25. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej
 26. 5:41:17 26. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.
 27. 5:42:31 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bielska-Białej.
 28. 5:45:14 28. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie 1.4. Cyfryzacja administracji publicznej.
 29. 5:47:00 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Tarnowskiej, ul. Czapli, ul. Słowiańskiej, ul. Szczęśliwej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 30. 5:48:24 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/132/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału 899/1000 części w nieruchomości oznaczonej jako działka numer 314 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 22 obręb Bielsko Miasto z jednoczesną sprzedażą udziału 899/1000 części w budynku, w drodze przetargu.
 31. 5:49:39 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 314, obręb Bielsko Miasto, obj. kw BB1B/00068595/8 zabudowanej budynkiem nr 22 przy pl. Rynek w Bielsku-Białej oraz podwyższenie ustawowej bonifikaty do 70 % od ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 314, obręb Bielsko Miasto, obj. kw BB1B/00068595/8 zabudowanej budynkiem nr 22 przy pl. Rynek w Bielsku-Białej, wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków.
 32. 5:51:40 32.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako: dz. 341/20, dz. 341/25, położonych w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej z ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Biała Miasto.
 33. 5:53:25 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 405/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jaśminowej, obręb Lipnik.
 34. 5:54:33 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 38, obręb Dolne Przedmieście 55, obj. kw BB1B/00168291/8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 20 przy ul. Norberta Barlickiego w Bielsku-Białej i budynkiem niemieszkalnym.
 35. 5:56:11 35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach Zygmunta Krasińskiego i Henryka Sienkiewicza.
 36. 5:57:00 36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy pl. Wojska Polskiego 9 i ul. Cyniarskiej 2.
 37. 5:58:31 37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Cieszyńska i Smolna.
 38. 5:59:49 38.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Porąbki, Suchy Potok oraz Krzemionki.
 39. 6:00:54 39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej.
 40. 6:01:59 40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej.
 41. 6:03:14 41. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej.
 42. 6:10:12 42. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską.
 43. 6:13:20 43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 grudnia 2023 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej.
 44. 6:14:38 44.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2023 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej.
 45. 6:15:45 45. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z 11 grudnia 2023 r. mieszkańców dzielnicy Kamienica z rejonu ul. Łowieckiej i Łuczników w Bielsku-Białej dotyczącej doprowadzenia do zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wymogami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz dokumentami analitycznymi, będącymi podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za niezasługującą na uwzględnienie.
 46. 6:17:26 46. Sprawy różne.
 47. 6:46:18 47.Zamknięcie obrad. ­