II sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 05:38 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 14:11 2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
 3. 14:44 3. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 24:12 4. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 5. 25:13 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2024 rok.
 6. 33:29 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/1519/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o delegowaniu przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego.
 7. 34:43 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 8. 38:18 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 9. 46:35 7a. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
 10. 48:42 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
 11. 50:33 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
 12. 52:42 10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych na terenie gminy Bielsko-Biała, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
 13. – zdjęty z porządku obrat

 14. 52:42 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 15. 54:48 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, z późn. zm.
 16. 57:12 13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustawowej bonifikaty ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków województwa bielskiego zmienionej uchwałą Nr LV/1758/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustawowej bonifikaty ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków województwa bielskiego.
 17. 59:22 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie ustawowej bonifikaty do 70% od ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 23/1 obj. KW BB1B/00062649/0 oraz dz. 250/1 i dz. 251/1 obj. KW BB1B/00068082/9, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 3 przy ul. Piwowarskiej oraz nr 4 przy ul. św. Trójcy.
 18. 1:01:10 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych osobie fizycznej.
 19. 1:02:37 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej
 20. 1:03:56 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Henryka Siemiradzkiego i ul. Skoczowskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 21. 1:05:04 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, położonych przy ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Wyzwolenia, ul. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Klubowej, ul. Zagajnik, ul. Ludowej, ul. Twardej, ul. Krakowskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 22. 1:06:33 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 428/46 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
 23. 1:07:49 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 23, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 849, obręb Biała Miasto, obj. KW BB1B/00121340/6.
 24. 1:10:46 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 w budynku przy ul. Komorowickiej 4 wraz z udziałem 57/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako działka 752, obręb Biała Miasto, obj. kw BB1B/00076330/2, na rzecz najemcy.
 25. 1:14:26 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Bielska-Białej.
 26. 1:15:24 23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej.
 27. 1:22:48 23a.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 2 lutego 2024 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 28. 1:24:50 23b. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 20 lutego 2024 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 29. 1:26:26 24. Sprawy różne.
 30. 1:30:37 25.Zamknięcie obrad. ­