XLV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 10:40 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 21:03 2. Wręczenie Panu Stanisławowi Peruckiemu dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”
 3. 30:29 3. Wręczenie Pani Elżbiecie Rosińskiej złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
 4. 37:33 4.Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej.
 5. 38:06 5.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 6. 50:50 6.Przyjęcie sprawozdania RG.0057.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 kwietnia 2022 r. z całości realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” – ocena końcowa.
 7. 1:07:58 7. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 maja 2022 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 8. 1:18:38] 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.
 9. 1:28:20 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 10. 1:36:51 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 11. 1:47:33 10a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Bucza.
 12. 1:49:13 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/984/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
 13. 1:55:00 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.
 14. 5:11:10 12a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2022”.
 15. 5:19:16 13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
 16. 5:24:22 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
 17. 5:27:01 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3439/16, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, obręb Stare Bielsko.
 18. 5:28:18 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/19, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
 19. 5:29:20 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/16, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
 20. 5:30:25 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu nr 5 w budynku przy ul. Thomasa W. Wilsona 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – lokalu nr 6.
 21. 5:31:42 19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 11a w budynku przy ul. Przekop 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lokalu nr 11.
 22. 5:32:46 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 14.
 23. 5:33:51 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 24. 5:34:53 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 25. 5:36:15 23. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 26. 5:54:26 24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P_____ S_____ dotyczącej bezowocnej korespondencji z Prezydentem Miasta.
 27. 5:56:30 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J_____ W_____ dotyczącej nieprawidłowego załatwienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Bielsku-Białej wniosku o wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów za I półrocze 2021/2022.
 28. 5:58:26 26.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E______ B______ na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Bielsku-Białej za bezprawne wypalanie trawy wokół szkoły.
 29. 6:00:46 27.Sprawy różne.
 30. 6:19:58 27a. Zamknięcie obrad.