XLIX Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej


Pobierz

 1. 05:09 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 12:01 2. Wręczenie Pani Grażynie Staniszewskiej dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta
  Bielska-Białej”.
 3. 12:01 3. Wręczenie Panu Andrzejowi Sikorze dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-
  Białej”.
 4. 30:46 4.Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. 31:30 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 6. 38:28 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych
  Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2021.
 7. 42:36 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej
  w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 8. 45:34 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej
  w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 9. 47:49 9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 10. 1:21:29 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
 11. 1:22:59 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum
  Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2021 oraz prognozy
  na lata 2022-2024.
 12. 1:39:23 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
  na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023.
 13. 1:41:08 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
 14. 1:42:59 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację
  projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
 15. 1:45:05 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej
  inicjatywie mieszkaniowej – SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
 16. 1:47:48 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej.
 17. 1:48:56 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
 18. 2:01:21 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/580/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
 19. 2:04:01 19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnychw sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
 20. 2:05:08 20. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej.
 21. 2:08:04 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1645/207 o pow. 1789 m² obręb Komorowice Krakowskie.
 22. 2:09:23 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 997 o pow. 173 m² obręb Straconka.
 23. 2:10:24 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części o pow. 109 m² nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 330/14 obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii
  Sempołowskiej.
 24. 2:11:53 23a. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy
 25. 2:13:33 24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za niezasługującą na uwzględnienie.
 26. 2:15:38 26.Sprawy różne.
 27. 2:18:45 27. Zamknięcie obrad.
37 views