XLIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – zapis transmisji

Pobierz

 1. 18:25 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 1:26:13 2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej.
 3. 1:26:55 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej.
 4. 1:33:22 3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
 5. 1:51:51 3b. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 6. 2:02:32 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia uznania mieszkańcom Bielska-Białej zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy.
 7. 2:36:26 5.Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 120-lecia powstania Domu Polskiego.
 8. 2:48:31 3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
 9. 2:52:56 6. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia powstania BKS Stal Bielsko-Biała.
 10. 3:03:30 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 11. 3:03:30 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 12. 3:03:30 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
 13. 5:03:25 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.
 14. 5:08:45 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
 15. 5:09:38 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2021 rok.
 16. 5:15:24 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2021 roku.
 17. 5:49:06 14.Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 lutego 2022 r. złożonej na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7.
 18. 5:51:00 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/1905/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu i placówek pod nazwą „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych”.
 19. 5:54:08 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
 20. 5:57:09 17.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.
 21. 5:58:59 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.
 22. 6:00:25 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.
 23. 6:12:01 20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych do 2030 roku”.
 24. 6:18:53 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Bielsko-Biała Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.
 25. 6:21:42 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
 26. 6:23:18 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”.
 27. 6:27:15 24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
 28. 6:28:28 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
 29. 6:31:50 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
 30. 6:32:14 27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej.
 31. 6:35:38 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2022 r.
 32. 6:37:52 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych.
 33. 6:40:11 30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych.
 34. 6:43:30 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 35. 6:45:10 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 36. 6:46:44 33.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 37. 6:47:49 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 205/32 obręb Aleksandrowice.
 38. 6:49:08 35.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 23/1 obj. KW BB1B/00062649/0 oraz dz. 250/1 i dz. 251/1 obj. KW BB1B/00068082/9, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 3 przy ul. Piwowarskiej oraz 4 przy ul. św. Trójcy.
 39. 6:51:09 36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR XV/345/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica oraz Uchwały NR XX/483/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako dz. 159/5 obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
 40. 6:52:52 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
 41. 7:57:58 38. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania parku przy ul. św. Jana Chrzciciela imienia Romana Dmowskiego
 42. 8:01:55 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.
 43. 8:22:55 19. Sprawy różne
 44. 8:44:54 20. Zamknięcie obrad