XLI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – zapis transmsji

Pobierz

 1. 0:29 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 11:03 2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej.
 3. 11:29 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez
  Radnych Rady Miejskiej.
 4. 46:08 4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. 24:04 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej
  w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 6. 36:27 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej
  w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 7. 46:50 7.Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia powstania IV Liceum
  Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej.
 8. 2:14:50 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się odrzucenia tzw. ustawy „lex Czarnek”..
 9. 2:03:10 9. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej.
 10. 3:00:07 10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/909/2021
  Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej Statutu.
 11. 5:55:16 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
  którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione
  podmioty.
 12. 3:17:57 11a. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości położonej
  w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.
 13. 3:23:37 11b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom
  fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy
  posadowionej na tej nieruchomości.
 14. 3:24:41 11c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom
  fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy
  posadowionej na tej nieruchomości.
 15. 3:25:25 11d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu polegającego na
  wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego – Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
 16. 3:25:58 11e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego
  elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
 17. 3:26:48 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku- Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej.
 18. 3:33:24 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji
  projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.
 19. 3:39:01 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako
  dz. 703/8, położonej w Bielsku- Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne.
 20. 3:40:48 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu..
 21. 3:44:38 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 941, obj.
  KW BB1B/00096107/6, obręb Biała Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 5 przy ul. Łukowej.
 22. 3:50:23 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód
  opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków..
 23. 3:52:36 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazów stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA.
 24. 4:00:21 19. Sprawy różne
 25. 4:30:25 20. Zamknięcie obrad