LXX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 09:17 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 14:57 2. Wręczenie przedstawicielowi rodziny śp. dra Jerzego Polaka dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”
 3. 18:26 3. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.
 4. 18:50 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 5. 22:11 5. Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2023.
 6. 43:59 6. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
 7. 48:50 7. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2024 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 8. 50:16 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 9. 51:54 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 10. 53:53 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bielsko-Biała od nieistniejącego już podmiotu Przędzalnia Czesankowa Weldoro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. 55:49 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/111/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
 12. 57:33 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.240.2024 z dnia 29 marca 2024 r.
 13. 59:33 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 607/212, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Piastów Śląskich, obręb Aleksandrowice.
 14. 1:01:11 14.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z 19 lutego 2024 r. dotyczącej strefy płatnego parkowania w najbliższej okolicy Dworca PKP Bielsko-Biała Główna w Bielsku-Białej za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. 1:03:03 14a. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji z 30 stycznia 2024 r. dotyczącej zmiany nazwy mostu Włókniarzy w Bielsku-Białej na most Włókniarzy i Włókniarek oraz zmiany nazwy parku Włókniarzy na park Włókniarzy i Włókniarek za niezasługującą na uwzględnienie.
 16. 1:05:01 15. Sprawy różne.
 17. 1:57:14 16.Zamknięcie obrad. ­