LXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej


Pobierz

 1. 04:56 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 15:04 2. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.
 3. 15:36 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 25:55 4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. 27:44 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 6. 30:05 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 7. 36:34 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.
 8. 38:02 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego.
 9. 39:00 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu dr Jerzemu Polakowi.
 10. 40:14 10.Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Marii Koterbskiej.
 11. 1:00:20 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.
 12. 1:02:34 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.
 13. 1:04:23 13.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
 14. 1:06:00 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.
 15. 1:41:15 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Miasta Bielska-Białej.
 16. 1:46:38 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/947/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cieszyńskiej w BielskuBiałej.
 17. 1:48:49 17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej” na lata 2024–2033.
 18. 2:15:08 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 19. 2:23:13 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – aktualizacji na lata 2023-2025.
 20. 2:43:37 19a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2024
 21. 2:45:06 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 22. 2:46:46 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2024″.
 23. 2:48:49 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w BielskuBiałej.
 24. 2:52:21 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2024 r.
 25. 2:57:24 23a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 67/1498/2024 Rady Miejskiej w BielskuBiałej w sprawie określenia szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26. 3:00:27 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
 27. 3:04:45 25. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części ul. Czołgistów w Bielsku-Białej i wyłączenia jej z użytkowania.
 28. 3:07:07 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/1432/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Rześkiej, ul. Skarpowej, ul. Słowiańskiej, ul. Andrzeja Struga i ul. 1 Maja oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 29. 3:08:27 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zapłocie Duże, ul. Legnickiej, ul. Jedności, ul. Harcerskiej, ul. Miedzianej, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Trzmielów, ul. Czereśniowej, ul. Chłodnej i ul. Olszowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 30. 3:09:29 28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości i części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Łukowej, ul. 1 Dywizji Pancernej i ul. Reksia oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 31. 3:10:26 29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicami: Jasna Rola i Bagienna.
 32. 3:10:30 30.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic: Pienińska i Muszlowa.
 33. 3:13:05 31.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zakończenia ulicy Stanisława Żółkiewskiego.
 34. 3:14:00 32.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic: Jeżynowa i Rysia.
 35. 3:16:01 33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej.
 36. 3:17:00 34.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45.
 37. 3:18:16 35. Sprawy różne.
 38. 4:21:00 36.Zamknięcie obrad. ­
35 views