LXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 06:28 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 10:52 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
 3. 11:28 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 19:15 4. Przyjęcie sprawozdania nr ZK.5510.1.2024.MR Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2023 r.
 5. 23:25 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 6. 25:50 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 7. 28:32 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. 30:30 8. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/507/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. 31:26 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała
 10. 32:42 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 11. 34:42 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. 35:41 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 13. 36:36 13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 14. 37:32 14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 15. 38:22 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie kompleksowych i integracyjnych prac dotyczących konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
 16. 41:00 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.
 17. 42:14 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2028 w Gminie Bielsko-Biała.
 18. 51:28 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/1354/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 4791/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, składającej się z dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie, położonej przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3, obręb Komorowice Śląski
 19. 53:14 19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kompleksu nieruchomości składającego się z: nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako. dz. 551/12, obj. kw BB1B/00098337/1, obręb Stare Bielsko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 140 przy ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej oraz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała ozn. jako działka 528/12 i 528/15, obj. kw BB1B/00038870/1, obręb Stare Bielsko.
 20. 54:55 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 486/40, obj. kw BB1B/00061730/8, obręb Aleksandrowice, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym przy ul. Wiśniowej w Bielsku-Białej.
 21. 56:55 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 580/113, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czapli, obręb Kamienic
 22. 58:48 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
 23. 1:19:15 23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków
 24. 1:20:16 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z odmową wydania kopii wniosku, na podstawie którego dokonano zmiany sposobu użytkowania gruntu pgr 2856/2.
 25. 1:21:47 25. Sprawy różne.
 26. 1:48:58 26.Zamknięcie obrad. ­