LXIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej


Pobierz

 1. 06:20 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 12:55 2. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.
 3. 13:17 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 18:20 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2023 r.
 5. 28:58 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2023 roku.
 6. 1:04:50 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 7. 1:07:15 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
 8. 1:18:30 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/644/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024.
 9. 1:20:16 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. 1:21:29 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.
 11. 1:30:57 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
 12. 1:36:04 11a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej na terenie Lasów Państwowych położonych w Bielsku-Białej
 13. 2:08:53 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej”.
 14. 2:26:02 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej.
 15. 2:28:05 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
 16. 2:29:47 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
 17. 2:41:02 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 26 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 153/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu, oznaczonego jako działka 1336 obręb Górne Przedmieście.
 18. 2:42:54 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności kompleksu nieruchomości składającego się z: – działki 3005/6 o pow. 261 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/xxxxxxxx/x, – działki 512/8 o pow. 13 m2 i 512/9 o pow. 667 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxx/x, – działki 1458/113 o pow. 184 m2, 1458/114 o pow. 175 m2, 1458/119 o pow. 25 m2, 1458/120 o pow. 417 m2, 1458/121 o pow. 2346 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x, – 1458/116 o pow. 15 m2 i 1458/117 o pow. 17 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x, – 1463/14 o pow. 33 m2 i 1463/15 o pow. 58 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x, – 1463/17 o pow. 1397 m2 i 1463/18 o pow. 273 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/xxxxxxxxx/x.
 19. 2:44:35 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała w drodze darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Relaksowej 12 ozn. jako dz. 27/20 oraz dz. 27/60, obręb Wapienica.
 20. 2:45:53 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/1392/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 583/27, 583/33, 583/35, 583/45 i 584/7 o łącznej pow. 969 m2, położonej w BielskuBiałej w rejonie ulic: Henryka Siemiradzkiego i Cieszyńskiej, obręb Górne Przedmieście.
 21. 2:47:25 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/1354/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3296/6, 1568/30, 3298/2 obręb Stare Bielsko położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Francuskiej.
 22. 2:48:45 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako: dz. 1568/30, dz. 3298/2 obręb Stare Bielsko położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Francuskiej.
 23. 2:50:04 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 4349/12, położonej w Bielsku-Białej w rejonie skrzyżowania ul. Bukietowej z ul. Czerwoną, obręb Lipnik.
 24. 2:51:13 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 960/17 o pow. 112 m2 obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Cyprysowej, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Barbary oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbycia nieruchomości.
 25. 2:52:48 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/1005/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 26. 2:54:12 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zwierzynieckiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 27. 2:55:58 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – dla obszaru położonego w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów.
 28. 2:57:40 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Władysława Broniewskiego, na południe od ulicy PCK.
 29. 3:17:38 28.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
 30. 3:21:09 29.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z 22 stycznia 2024 r. dotyczącej poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury, poprzez przyjęcie rezolucji w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny, za niezasługującą na uwzględnienie.
 31. 3:23:26 30. Sprawy różne.
 32. 4:06:09 31.Zamknięcie obrad. ­
21 views