LVI Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 07:44 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 25:45 2. Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 3. 36:54 3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zmierzającej do przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Uniwersytet Bielsko-Bialski.
 4. 45:01 4. Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miejskiej i protokołu LV sesji Rady Miejskie
 5. 45:35 5.Informacja o wygaśnięciu mandatu Radnego Rady Miejskiej Jacka Krywulta.
 6. 47:29 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 7. 1:03:12 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2023 rok.
 8. 1:04:28 7.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
 9. 1:06:01 8.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
 10. 1:08:07 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 11. 1:11:46 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 12. 1:33:16 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
 13. 1:34:49 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2022 r.
 14. 1:52:52 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2022 roku.
 15. 2:23:39 14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Bielsko-Biała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.
 16. 2:32:54 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
 17. 2:34:27 16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
 18. 2:35:37 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023″.
 19. 2:39:47 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. 2:41:49 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.
 21. 2:51:58 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 22. 2:54:11 21.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.
 23. 2:55:31 22. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. 2:56:51 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście Bielsku-Białej nazwy – Pod Olszyną.
 25. 2:57:31 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr: 442/6 i 442/7 obręb Żywieckie Przedmieście, na niezabudowaną nieruchomość, składającą się z działek nr: 917/2 i 523 obręb Biała Miasto.
 26. 2:59:18 25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. jako działka nr 40/12 o pow. 573 m2, obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zabudowanej budynkiem dydaktyczno-socjalnym, na prawo własności 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz prawie własności gruntu, które mają być wyodrębnione w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 27. 3:48:40 26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako: dz. 3024/75 i dz. 3024/104, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Jaworze.
 28. 3:50:21 27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3242/2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Filomatów, obręb Kamienica.
 29. 3:51:44 28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w suterenie budynku przy ul. Teodora Sixta 13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz prawie własności gruntu.
 30. 3:52:58 29. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/544/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 904/4, położonej przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej.
 31. 3:54:40 30. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej ozn. jako działka nr 3396/1 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, na rzecz Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 32. 4:02:58 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Saperów ozn. jako działki o numerach: 384/67 i 384/68 obręb Aleksandrowice oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 33. 4:05:18 32. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/463/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Grotowej, obręb Olszówka Dolna, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. nieruchomości budynku ozn. numerem porządkowym 11, w drodze przetargu.
 34. 4:07:15 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Ceramicznej.
 35. 4:08:45 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1059/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 36. 4:10:38 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Bystrzańskiej, Wierchowej, Cieszyńskiej, Pszennej, Górskiej, Słowiańskiej i Wczasowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 37. 4:12:25 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Karpackiej, ul. Kamienickiej, ul. Kolistej i ul. Cieszyńskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 38. 4:14:38 37. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa.
 39. 4:19:39 38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32.
 40. 4:21:44 39.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 listopada 2022 roku na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 41. 4:22:54 40.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 grudnia 2022 roku na Prezydenta Miasta, za stan zarządzania oraz dozoru prac nad odśnieżaniem chodników i miejsc przejść dla pieszych.
 42. 4:37:22 41.Sprawy różne.
 43. 4:58:45 42. Zamknięcie obrad.