LII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 08:08 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 22:45 2. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej i protokołu LI sesji Rady Miejskiej.
 3. 27:17 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 34:33 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
 5. 36:17 5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
 6. 37:59 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 7. 39:50 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 8. 42:04 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/915/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 9. 43:19 9.Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 10. 2:41:44 10.Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 11. 2:42:43 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
 12. 2:44:07 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – aktualizacji na lata 2022-2024.
 13. 2:46:16 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022
 14. 2:47:50 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej.
 15. 2:55:10 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/964/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego – Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
 16. 2:56:46 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy – Skwer Marzeń.
 17. 2:58:21 17.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta.
 18. 3:08:08 18.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Bielska-Białej.
 19. 3:11:56 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 20. 3:13:00 20.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 21. 3:34:25 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
 22. 3:35:52 22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/849/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej.
 23. 3:41:08 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-Białej operatorom telekomunikacyjnym.
 24. 3:43:02 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1298/25, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, obręb Kamienica.
 25. 3:44:31 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Władysława Broniewskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 26. 3:46:01 26.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bibliotecznej.
 27. 3:47:11 27.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej.
 28. 3:48:15 28.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej.
 29. 3:49:27 29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową.
 30. 3:50:52 30.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 1 września 2022 r. na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
 31. 3:52:25 31. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej, Republikańskiej Konstytucji („Konstytucji Marcowej”), za niezasługującą na uwzględnienie.
 32. 3:56:36 32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
  DRUK NR 1243 – II WERSJA (Z DRUGĄ AUTOPOPRAWKĄ) Projekt uchwały w Druku Nr 1243 – II wersja (z drugą autopoprawką) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1
 33. 3:56:36 32. Informacja Prezydenta Miasta na temat zimowego utrzymania dróg w mieście Bielsku-Białej.
  Informacja została wprowadzona do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1, w miejsce zdjętego projektu uchwały w Druku Nr 1243 – II wersja (z drugą autopoprawką)
 34. 4:51:06 41.Sprawy różne.
 35. 5:07:37 42. Zamknięcie obrad.