XLIV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 12:25 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 23:24 2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej.
 3. 23:52 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 34:50 4.Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
 5. 56:58 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do
  roku 2029″ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 6. 1:22:22 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2022 rok.
 7. 1:23:38 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Stanisławowi Peruckiemu.
 8. 1:24:30 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej
  prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 9. 1:33:23 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa
  miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
 10. 1:43:08 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Miasto Bielsko-Biała w związku z konfliktem
  zbrojnym na terytorium tego państwa.
 11. 1:45:23 10a. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej.
 12. 2:25:17 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – aktualizacji na lata 2021-2023.
 13. 3:46:54 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – aktualizacji na lata 2021-2023.
 14. 3:51:03 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
 15. 3:56:46 14.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 16. 3:57:56 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych
  Gminy Bielsko-Biała.
 17. 3:59:08 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
 18. 4:00:30 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Słowiańskiej w Bielsku-Białej.
 19. 4:01:29 18.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 20. 4:02:29 19.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 21. 4:03:32 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/1139/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1337/10, dz. 1334/21, dz. 1334/23 o łącznej powierzchni 13.370 m², położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Grondysa i Pileckiego.
 22. 4:07:30 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/4, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
 23. 4:09:00 22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 792/3, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią, obręb Komorowice Krakowskie.
 24. 4:10:25 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 702/3, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne.
 25. 4:11:53 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 26. 4:19:30 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/739/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
 27. 4:22:10 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/591/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. S. Wyspiańskiego 34 w drodze przetargu.
 28. 4:23:48 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Bestwina prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
 29. 4:25:25 27a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.
 30. 4:30:00 27b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki.
 31. 4:31:15 27c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej.
 32. 4:50:44 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Radę Osiedla Wojska Polskiego.
 33. 4:52:39 29. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania Miejskiej Rady Kobiet za niezasługującą na uwzględnienie.
 34. 5:08:39 30.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej powołania w trybie pilnym centralnego punktu kryzysowego dla Bielska-Białej i okolic w hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 za niezasługującą na uwzględnienie.
 35. 5:11:53 31. Sprawy różne
 36. 5:24:42 32. Zamknięcie obrad