LIV Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 13:29 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 24:54 2. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej i protokołu LI sesji Rady Miejskiej.
 3. 38:18 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 48:49 3a.Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.5510.1.2023.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2022 rok.SPR. NR 69 – PO POPRAWCE
 5. 54:12 4.Podjęcie uchwały w sprawie jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej. DRUK NR 1259
 6. 1:05:48 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 7. 1:08:53 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
 8. 1:10:44 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała.
 9. 1:12:22 8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej.
 10. 1:27:13 9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
 11. 1:29:32 10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. 1:35:06 11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej
 13. 1:36:29 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej.
 14. 2:59:27 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 15. 3:09:35 13a.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
 16. 3:511:48 14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. 3:26:19 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.
 18. 3:30:05 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/684/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.
 19. 3:32:31 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2023 r.
 20. 3:34:26 18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości zarządzanych przez Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
 21. 4:20:36 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/796/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 4962/6 o pow. 405 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Polnej, obręb Lipnik.
 22. 4:22:14 20.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/575/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała w skład której wchodzą działki oznaczone jako dz. 248/5 o pow. 585 m², dz. 248/9 o pow. 173 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej / Lipnickiej, w drodze przetargu.
 23. 4:23:53 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3342/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika, obręb Wapienica.
 24. 4:25:01 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 273/16, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Laurowej, obręb Komorowice Krakowskie.
 25. 4:26:10 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 2465/2 o pow. 544 m2 obręb Straconka.
 26. 4:27:41 24.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 27. 5:52:18 25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.
 28. 5:55:53 26.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków
 29. 5:56:50 27.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej.
 30. 5:58:03 28.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej.
 31. 5:58:58 29.Sprawy różne.
 32. 6:08:05 30. Zamknięcie obrad.