L Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Pobierz

 1. 06:18 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 2. 14:21 2. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej.
 3. 14:48 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
 4. 25:06 4. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. 1:00:24 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.
 6. 1:01:38 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.
 7. 1:06:08 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
 8. 1:08:24 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej a 2022 rok.
 9. 1:20:17 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/264/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. 1:27:27 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
 11. 1:25:03 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
 12. 1:28:17 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała.
 13. 1:30:04 12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/609/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
 14. 1:30:04 13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/611/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
 15. 1:32:39 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/634/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 16. 1:35:33 15.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 17. 1:40:55 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
 18. 1:42:56 17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.
 19. 1:42:25 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2023 rok.
 20. 1:45:35 19. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
 21. 1:47:57 20.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. 1:49:15 21. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/509/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.
 23. 1:50:33 22. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. 1:51:38 23. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 25. 1:52:47 24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024″.
 26. 1:54:01 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 362 o pow. 1075 m2 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ciżemki.
 27. 1:58:46 26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Cieszyńskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 28. 2:00:07 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Mierniczej, Szlacheckiej, Skalnej, Elizy Orzeszkowej i Bystrzańskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 29. 2:04:05 28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminę Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki: 1197/4 i 1199/4 obręb Górne Przedmieście, położonej w rejonie ul. Mikołaja Kopernika.
 30. 2:05:35 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej części nieruchomości KW BB1B___________ obręb Stare Bielsko, składającej się z działek nr: 469/1, 513/1, 516/7, 501, 506, 508, 595, 602, 1774/1.
 31. 2:58:33 30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezbudowanej nieruchomości ozn. jako działki 551/10 i 552/4 obręb Komorowice Śląskie, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako działka 551/7 obręb Komorowice Śląskie.
 32. 3:00:03 31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki 42/22 oraz 43/19 obręb Olszówka Górna, na niezabudowane nieruchomości ozn. jako działki 43/14, 43/15 oraz 43/17 obręb Olszówka Górna.
 33. 3:01:36 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 558/261, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Łagodnej i Ukrytej, obręb Lipnik
 34. 3:03:49 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/121, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Źródlanej, obręb Lipnik.
 35. 3:05:28 34.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/99, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica.
 36. 3:08:02 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 257/101, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica.
 37. 3:09:16 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 255/7, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Lajkonika, obręb Wapienica.
 38. 3:10:34 37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do udziału w lokalu – garażu nr 4 w zespole garaży usytuowanych na dz. 4294/47 w Bielsku-Białej przy ul. Lwowskiej, obręb Lipnik.
 39. 3:11:52 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki.
 40. 3:13:25 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie.
 41. 3:14:54 40.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej.
 42. 3:18:53 41.Sprawy różne.
 43. 3:49:00 42. Zamknięcie obrad.